hotline

(024) 3875 7788
Công ty cổ phần Công nghiệp LME

Quy định mới về cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực; Phát điện; Truyền tải điện; Phân phối điện; Bán buôn điện; Bán lẻ điện; Xuất, nhập khẩu điện.


Thông tư này áp dụng cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực, phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và xuất, nhập khẩu điện.

Thông tư cũng quy định rõ 4 trường hợp được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực: Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; Phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác; Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo; Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Nguyên tắc cấp giấy phép và thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực: Trước giai đoạn thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực bán lẻ điện được cấp đồng thời với lĩnh vực phân phối điện; Giấy phép phát điện được cấp cho tổ chức để thực hiện hoạt động phát điện đối với từng nhà máy điện.

Thời hạn tối đa trong giấy phép hoạt động điện lực cấp cho đơn vị hoạt động điện lực được quy định tại bảng sau: Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị thời hạn giấy phép hoạt động điện lực ngắn hơn thời hạn tối đa của giấy phép hoạt động điện lực thì cấp theo thời hạn đề nghị; Căn cứ điều kiện thực tế về hạng mục công trình điện, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có thể cấp giấy phép hoạt động điện lực có thời hạn ngắn hơn thời hạn quy định tại Khoản 3 Điều này.

Phạm vi hoạt động trong lĩnh vực được cấp giấy phép hoạt động điện lực: Lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có phạm vi hoạt động trong cả nước; Lĩnh vực phát điện có phạm vi hoạt động cho từng nhà máy điện; Lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện có phạm vi hoạt động trong phạm vi quản lý, vận hành lưới điện cụ thể; Lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi địa giới hành chính cụ thể; Lĩnh vực xuất, nhập khẩu điện có phạm vi hoạt động theo phạm vi cụ thể của điểm giao nhận điện năng.

Theo Năng lượng Việt nam

Chia sẻ mạng xã hội:

Tin tức liên quan